Ipadala sa amin ang iyong tanong

Available ang pangkat ng aming mga information specialist upang magsagot ng mga tanong at magbigay ng indibidwal na suporta. Narito kami upang tumulong, ikaw man ay nagkaroon ng pinsala, o nakikipag-ugnayan sa ngalan ng ibang tao.

Iyong tanong at personal na impormasyon

* Alin sa mga sumusunod ang pinakamalapit na naglalarawan sa inyong ugnayan sa taong may paralysis?
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
Nagsilbi na ba kahit kailan o kasalukuyan bang nagsisilbi sa Armed Forces (U.S. military) ang taong may paralysis?
 
 
 
Aling sangay ng Armed Forces naglingkod ang nasabing taong may paralysis?
 
 
 
 
 
 
 

Opsyonal ang impormasyon sa ibaba. Makakatulong ito sa aming matugunan ang iyong tanong at mairekomenda ka sa naaangkop na information specialist sa Reeve Foundation.

Impormasyon sa paralysis

Kailan nagsimula ang paralysis?
 
 
 
 
Ano ang dahilan ng paralysis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanhi ng spinal cord injury:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posisyon o antas ng pinsala sa spinal cord:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uri ng paralysis:
 
 
 
 
 
Kailangan ba ng ventilator?
 
 
 

Personal na impormasyon

Telepono sa pakikipag-ugnayan sa taong may paralysis
Ilang taon na ang taong may paralysis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano ang kasarian ng taong may paralysis?
 
 
 
 
 
 
 
Katayuan sa pag-aasawa ng taong may paralysis:
 
 
 
 
Mula ba sa lahing Hispanic, Latino, o Spanish ang taong may paralysis?
 
 
 
Ano ang etnisidad ng taong may paralysis?
 
 
 
 
 
 
 
Nais ba ng taong may paralysis ng impormasyon kung paano makakapag-enroll sa Veterans Administration?
 
 
 
Anong uri ng insurance mayroon ang taong may paralysis?
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesado ka ba sa pagkakaroon ng isang peer mentor sa pamamagitan ng aming Peer and Family Support Program?
 
 
Gusto mo bang matanggap ang aming email newsletter at iba pang update sa Reeve?